پیش ثبت نام سایپا

فارس - لامرد - بلوار شهيد مطهري ٠٧١٥٢٧٢٣٣٥١ ٠٩٣٠٩٠٧٤٩٣٣

زمان تحویل
توضیحات
قیمت(تومان)
نوع خودرو
60روزه
قیمت قطعی
47/000/000
پراید هاچ پک(111)
 

پیش ثبت نام