پیش ثبت نام سایپا

فارس - لامرد - بلوار شهيد مطهري ٠٧١٥٢٧٢٣٣٥١ ٠٩٣٠٩٠٧٤٩٣٣

شرایط فروش نقدی

نوع خودرو
فروش نقدی
زمان تحویل
سراتوآپشنال2000
282/000/000
15روزه

پیش ثبت نام