پیش ثبت نام سایپا

فارس - لامرد - بلوار شهيد مطهري ٠٧١٥٢٧٢٣٣٥١ ٠٩٣٠٩٠٧٤٩٣٣

شرایط فروش نقدی

نوع خودرو
قیمت  ( تومان )
توضیحات
زمان تحویل

131سایپا

43/000/000

  قیمت قطعی  


60روز

      


سایپا  131  


45/000/000 
  قیمت قطعی  
30 روز
 

پیش ثبت نام