پیش ثبت نام سایپا

فارس - لامرد - بلوار شهيد مطهري ٠٧١٥٢٧٢٣٣٥١ ٠٩٣٠٩٠٧٤٩٣٣

             نوع خودرو           قیمت تومان            توضیحات

      زمان تحویل 

         پراید بار     42/000/000           قطعی


              60روزپیش ثبت نام