پیش ثبت نام سایپا

فارس - لامرد - بلوار شهيد مطهري ٠٧١٥٢٧٢٣٣٥١ ٠٩٣٠٩٠٧٤٩٣٣

شرایط فروش نقدی

نوع خودرو
قیمت  ( تومان )
توضیحات
زمان تحویل
تیباصندوق دار47/500/000
قیمت قطعی
60 روز
 

پیش ثبت نام