پیش ثبت نام سایپا

فارس - لامرد - بلوار شهيد مطهري ٠٧١٥٢٧٢٣٣٥١ ٠٩٣٠٩٠٧٤٩٣٣

         نوع خودرو     قیمت تومان           توضیحات

        زمان تحویل

   

       تیبا هاچبک 57/000/000              قطعی


          30روزپیش ثبت نام